holistički pristup telu

Zdrava spoljašnjost počinje iznutra.

moje usluge
Stoj na šakama u položaju skleka. Holistički pristup telu.

Šta je holistički pristup telu?

Holistički pristup telu polazi od činjenice da su svi delovi čovekovog bića blisko povezani i objašnjivi samo ukoliko se posmatraju u odnosu na celinu.  

četiri tela

Čovekovo biće se tradicionalno predstavlja kroz četiri ‘’tela’’:

01

Fizičko telo

02

Emocionalno telo

03

Mentalno telo

04

Duhovno telo

Pristupajući samom fizičkom telu kroz holistički metod bi značilo da su svi sistemi organa bitni u telu, i da se ne može uticati samo na mišićni sistem bez uplitanja u druge sisteme, i bez uplitanja drugih sistema u funkcionisanje već navedenog mišićnog sistema. Nijedan telesni sistem ne radi sam, ne oboleva sam, niti se može popraviti sam.

·

Mišićni sistem

·

Zglobni sistem

·

Skeletni sistem

·

Nervni sistem

·

Kardiovaskularni sistem

·

Respiratorni sistem

·

Digestivni sistem

·

Endokrini sistem

·

Sistem čulnih organa

·

Urinarni sistem

·

Reproduktivni sistem

·

Imuni i limfni sistem

·

Koža

Holistički pristup telu podrazumeva da stručnjak u dovoljnoj meri poznaje sve sisteme organa, da ume da dijagnostikuje njihove osnovne disbalanse, da uzima u obzir te informacije prilikom kreiranja trenažnih programa i preporuka za promenu načina života, da zna kada je potrebno da se u proces uključe i dodatna testiranja i intervencije od strane medicinskih stručnjaka - i da u saradnji sa njima učestvuje u daljem klijentovom procesu postizanja željenog cilja.

Emocionalno, mentalno i duhovno telo su isprepletani sa fizičkim (odnosno čine jedno) i utiču na stanje fizičkog tela, isto koliko i stanje fizičkog tela utiče na ispoljavanje emocija, kvalitet razmišljanja i opažanja, ili način protoka životne energije kroz duhovno telo. Posmatranjem sva četiri tela, imamo priliku da mnogo bolje uradimo inicijalnu dijagnostiku, i samim tim da napravimo dosta efikasniji put u dolaženju do pravih i održivih rezultata, kroz celokupan čovekov rast i sazrevanje, a ne kroz prosto odrađene kalkulacije kalorijskog ulaza i izlaza i nametnutog rigoroznog vežbanja - tretirajući sopstveno biće okrutno i površno, vodeći se sistemom kazni i emocijom straha, za koje je samo pitanje vremena kada će se telo okrenuti protiv nas ili pokleknuti i pasti.

Baza

U holističkom pristupu fitnesu nema nadgradnje bez baze.

01

Baza je predstavljena osnovnim stepenom tvoje vitalnosti i kretanjem bez bola.

02

Sledeći stepen jesu fizičke sposobnosti i njihov razvoj do nivoa neophodnog za tvoje nesmetano obavljanje svakodnevnih životnih obaveza - pri čemu je taj nivo određen na individualnoj osnovi.
Osnovne fizičke sposobnosti su: koordinacija, ravnoteža, snaga, izdržljivost, brzina, fleksibilnost i njihove različite međusobne kombinacije.

03

I vrh piramide predstavljaju tvoj natprosečni fizički izgled i napredni/sportski nivo fizičkih sposobnosti.


Ukoliko su ti dugovečnost (funkcionalna i nezavisna starost) i trenutno zdravlje pririoteti, onda se na svaki problem u funkcionisanju baze reaguje ulaganjem vremena u vraćanje tog temelja u balans, a tek potom se nastavlja sa srednjim delom ili vrhom piramide.

Svaki drugi redosled prioriteta nakon određenog vremena dovodi do posete ‘’Učitelja Bola’’ koji neće stati sa ‘’predavanjem’’ sve dok ne naučiš koje to prirodne zakone kršiš ili koju to istinu odbijaš da prihvatiš, što je i dovelo do postojećeg bola, i ne ispraviš ih u svom svakodnevnom životu.

1-2-3-4 holistički pristup u rešavanju problema ili postizanju cilja

Jedna ljubav (jedan cilj, jedan san, jedan životni put)

Prvi korak je uvek jasno definisanje cilja ka kome se želiš kretati, i stepena njegove dubine, odnosno razloga zašto ti je taj cilj bitan baš sada u ovome trenutku. Svaki proces postizanja cilja zahteva ulaganje energije, vremena i finansija - što je cilj veći / dalji, to je često više resursa i potrebno.

U svakom dolaženju do cilja ti nailaziš na blokade. Te blokade mogu biti iz bilo kog od navedenih četiri tela, ili mogu dolaziti iz okoline. Svako prelaženje preko blokade zahteva izlaženje iz zone komfora. Za sve te pojave, važno je da ti je cilj zbog koga to sve radiš, veoma bitan. Da si svestan šta dobijaš njegovim postizanjem, i pogotovo šta gubiš ili rizikuješ ne radeći ništa po tom pitanju. Da si svestan kako su svi koraci koje radiš da te dovedu do cilja zaista povezani, direktno ili indirektno, sa pomeranjem u tom smeru - inače postoji sklonost da padneš na prvoj većoj prepreci, i odustaneš od daljeg nastavka i ispunjavanja nečega veoma bitnog sebi.

Dve sile

Jin i Jang su drevni kineski koncept koji opisuje temeljne principe Univerzuma. Jin i jang su suprotne, ali komplementarne sile. To su dve veoma različite energije, ali u isto vreme jedna ne može postojati bez druge i zajedno čine celinu. Unutar jina uvek postoji potencijal za jang, a unutar janga potencijal za jin.

Život je proces neprestanih promena, pa su tako i sile jina i janga uvek u pomeranju, neprestano prelaze iz jedne u drugu. Upravo ovaj njihov međuzavisni odnos dovodi do pojave iskustva Univerzuma. Na primer, dan ne bi postojao bez noći. Ne bi osećao zadovoljstvo da ne poznaješ bol. Energija se pretvara u materiju a raspadanjem materija se vraća u energiju. Život ne bi postojao bez smrti i kroz smrt se rađa novi život.

Yin yang simbol. Holistički pristup telu, zdravlju i fitnesu.

Jin-jang simbol savršeno predstavlja ove koncepte. Spoljni krug predstavlja celinu univerzuma. Kontrastne crno-bele boje pokazuju suprotnu prirodu energije jina i janga. Dve male tačke u krugu pokazuju kako jin sadrži seme janga, a jang seme jina.

Jin predstavlja:

·

Ženski princip

·

Mrak

·

Vlažnost

·

Hladnoću

·

Sporost

·

Akumulaciju

·

Pasivnost

Jang predstavlja:

·

Muški princip

·

Svetlost

·

Suvoću

·

Toplotu

·

Brzinu

·

Potrošnju

·

Aktivnost

Jin i jang se uvek transformišu iz jednog u drugi i u tom procesu se i odigrava čin balansiranja. Savršena ravnoteža se nikada ne može postići. Jin i jang ne traže jednakost, već harmoniju. Kada su jin i jang u harmoniji zajedno, oni formiraju jednu povezanu energiju koja teče u saglasju sa Univerzumom.

Kako je ovo povezano sa tvojim životom, srećom i zdravljem je to što si čak i bez prethodnog znanja ovakvog opisa pojava, ti iskusio i harmoniju jina i janga, kao i njihovu stalnu promenu ravnoteže.

Razmisli o vremenima u svom životu u kojima nisi imao briga i činilo ti se da sve ide svojim tokom, kao da se krećeš u ritmu i smeru kretanja sa svemirom. Da li si primetio činjenicu da kada si bolestan ti znaš da si bolestan, ali kada se osećaš zaista dobro i srećno i nemaš zdravstvenih problema, ti toga nisi ni svestan jer si prezauzet uživanjem u zabavi i divnoći životnog procesa? To se dešava kada su jin i jang u harmoniji u tvom životu.

Ako trenutno proživljavaš probleme u oblastima zdravlja, finansija, ljubavi i/ili sreće, to je najverovatnije zato što ove dve sile nisu u ravnoteži jedna s drugom, gde jedna nadjačava drugu.

Postoje 4 moguća stanja neravnoteže jina i janga:

01

Višak jina

02

Višak janga

03

Nedostatak jina

04

Nedostatak janga

U bilo kom rešavanju problema postoji osnovna neravnoteža. Uočavanje primarne neravnoteže jeste jedan od najvažnijih faktora za otkrivanje svih ostalih manjih, stavljanja celog programa za rešavanje problema u kontekst, davanja slikovitog objašnjenja klijentu o trenutnom stanju i svrsishodnosti procesa koji ga čeka.

Primarna neravnoteža je nešto čega si već u nekoj meri i bio svestan šta je to kod tebe, ali nisi verovao da to može imati toliki uticaj na tvoj konkretan problem. U njoj te drži zarobljenim činjenica da pokušavaš da je rešiš alatima istih osobina kao i uzroci koji su do problema i doveli. Ukoliko je višak janga doveo do problema, kao na primeru osobe čiji je uzrok nastanka problema prevelike inflamacije koja se manifestuje bolom u određenom delu tela koji je najslabija telesna karika kod te osobe, to što dugo vremena provodi zaokupljen poslom i ambicijom, ima dosta kompetitivnog nagona i mnogo mentalne aktivnosti - najbolje rešenje verovatno neće biti započinjanje iscrpljujućeg bodibilding programa u teretani, jer će to predstavljati dodavanje ''vatre na vatru''. Rešenje koje tražiš se često nalazi u stvarima skroz suprotnim od onih koje već radiš, odnosno u onima koje izbegavaš ili im nikada u životu nisi ni bio izložen.

Sličan način da se ovo objasni jeste i gledištem velikih filozofa, mudraca i naučnika, koji govore da je najveća svrha ljudskog života širenje svesti.

’’Svest je psihička supstanca koja nastaje iskustvom suprotnosti (odnosno iskustvima jina i janga u različitim ispoljenim oblicima) - koje se ne trpi slepo, već u budnom posmatranju.’’ Edvard Edindžer

3 izbora

Da li ti imaš slobodnu volju?

Da, imaš, ukoliko u tom trenutku vidiš opcije između kojih možeš da biraš. Ukoliko pred sobom vidiš samo jedan put, onda slobodna volja i nema mogućnost da se ispolji.

Ako nisi svestan svog ‘’programiranja’’ dobijenog u detinjstvu, kao i stalnog ‘’programiranja’’ od strane društva, onda ćeš stalno iznova raditi iste stvari na koje si već programiran. Velika je šansa da te one ne vode ka tvom cilju, ili ti još više otežavaju problem koji pokušavaš da rešiš. Upadaš u tu zamku zbog navike i zbog nesvesnosti činjenice da su to samo tvoja uverenja i ponašanja koja već dosta dugo nosiš, pa ti zato izgledaju toliko fiksirano i nepromenljivo. Njihova promenljivost se mora uvideti kao prvi korak u otkrivanju tvog punog potencijala i moći da promeniš bilo šta što je potrebno kako bi ostvario ono što tvoja duša najviše želi. Ti nisi tvoja uverenja niti tvoja ponašanja, ti si svest koja stoji iza njih i posmatra i bira da li će ona ostati tu, ili će neka druga, koja ti sada bolje služe, biti stavljena na njihovo mesto. Ukoliko napraviš malo prostora između onoga što si ti, i između onoga što biraš da nosiš i koristiš, onda se polje mogućnosti počne otvarati.

U odnosu sa bilo kojom osobom, mestom ili stvari, imaš tri odluke koje možeš doneti:

01

Optimalan izbor - odluka koja je dobra za tvoj ceo tim najbližih ljudi, uključujuči i tebe - odluke koje ti donose uspeh.

02

Suboptimalan izbor - odluke koje ti donose lekcije ukoliko si dovoljno prisutan tada, ili kasnije, da ih prepoznaš:

2.1

Odluka koja ti obično nudi kratkotrajno zadovoljstvo ali nije dobra za tebe na duže staze, i koja često kreira i probleme između članova tvog tima i tebe, odnosno nije dobra za ljude oko tebe.

2.2

Odluka koja je dobra za ljude oko tebe, ali ne i za tebe samog, i samim tim je dugoročno neodrživa i nastupa iz svesti ''žrtva - spasilac''.

2.3

Odluka koja nije dobra ni za koga.

03

Ne raditi ništa - može se posmatrati u dva oblika:

3.1

Pozitivan - kada ne radiš ništa jer ti je potrebno vremena da dođeš do informacija, ili da se sabereš kako bi mogao inteligentnije doprineti situaciji ili diskusiji.

3.2

Negativan - kada ne radiš ništa duže vreme a situacije zahtevaju tvoje delanje.

Mentalno - emocionalno stanje iz koga ova odluka nastaje naziva se apatija, ili ‘’baš me briga’’ stav. Ukoliko ignorišeš nekoga bliskog, to je prema toj osobi gore nego ukoliko je mrziš ili zlostavljaš, jer čak i ovi negativni obrasci ispoljavaju spremnost osobe da se poveže. Ovo tužno stanje obično nastaje kada osobu više nije briga ni za sebe samu.

Realizacija moći slobodne volje, i opcija koje su uvek tu pred tobom (iako ti se one ne moraju sviđati), je veoma bitna u celom procesu fitnes i zdravstvenog putovanja, a pogotovo onda kada realnost udara šamar tvojim iluzijama.

četiri doktora

Drevni grčki lekari su svoja medicinska mišljenja zasnivali na okviru tri doktora: doktora Sreće, doktora Dijete i doktora Tišine. Ovi lekari su znali da će se pacijent verovatno razboleti ako nije srećan, ne jede pravilno ili ne nalazi dovoljno vremena za odmor. Paul Chek, koji je osnovao CHEK institut u San Dijegu, i koji jedan od mojih mentora, prilagodio je ovaj grčki sistem i zbog našeg modernog sedentarnog načina života dodao četvrtog doktora; doktor Pokret.

doktor Sreća

Doktor Sreća te savetuje da ako vodiš život koji se ne uklapa u tvoje osnovne vrednosti i ne ispunjava te, svaki aspekt tvog života postaje teret. Dakle, što se tvoj trenutni način života manje uklapa u tvoje lične osnovne vrednosti, to ćeš biti pod većim stresom. Važna vodeća istina koju nudi ovaj lekar je da je sreća suštinska odlika istinskog trajnog zdravlja. Doktor Sreća ti pokazuje kako da kreiraš i preduzmeš duboku introspektivnu studiju u nameri da otkriješ šta te zaista čini srećnim.

doktor Ishrana

Doktor Ishrana je tvoj negovatelj - daje ti energiju i reguliše regeneraciju, i time pruža osnovu za osećanje blagostanja u telu. Hrana i piće dramatično utiču na tvoj nivo energije i biohemijska dešavanja, što zauzvrat utiče na tvoju emocionalnu i mentalnu stvarnost.

Svi smo različiti. Svi smo evoluirali iz različitih sredina i imamo različito kulturno poreklo, kao i različite zdravstvene izazove. To znači da bi tvoja drugarica mogla zaista napredovati na biljnoj ishrani, dok ti možda ne bi - ipak je lek za jednog čoveka otrov za drugog čoveka.

Doktor Ishrana će ti dati smernice za pravilan izbor ishrane za tvoje telo.

doktor Tišina

Doktor Tišina je zadužen za upravljanje energijom i oporavak. Kada si preterano pod stresom i tvoj sistem ‘’bori se ili beži’’ se aktivira više puta tokom dana ili već duže vreme se ne gasi, jedna od prvih stvari koja će patiti je tvoj san.

Osim što pruža smernice za dobar san, doktor Tišina ti pomaže i u određivanju potrebnog vremena za opuštanje i vremena provedenog nasamo, koje će ti omogućiti da ostaneš smiren, fokusiran i energičan tokom dana. Doktor Tišina ti takođe omogućava da „osetiš“ i slušaš svoju intuiciju, što ti omogućava da doneseš prave izbore, koji su usklađeni sa tvojim vrednostima.

doktor Pokret

Svakodnevno kretanje nije jedino potrebno za održavanje vitke figure ili smanjenje rizika od srčanih oboljenja. Ono služi i za bolju raspodelu hranljivih materija kroz tvoje telo, uklanjanje otpada iz tela i stvaranje emocionalne stabilnosti i mentalne jasnoće.

Vrlo čest problem u zapadnom svetu su ljudi koji sebe kažnjavaju zbog svoje loše ishrane i izbora načina života ‘’Odradiću ovu picu i ovaj sladoled na traci za trčanje sutra!’’. Prekomerna težina i loš način života ih navodi da počnu što više i napornije da vežbaju. U stvari, prekomerna težina znači da je taj neko već pod stresom i da nije u ravnoteži! Pošto je važno prvo imati energiju pre nego što je napornim vežbanjem oduzmemo, davanje prioriteta kretanju koje gradi energiju, poput joge, Tai chi-a i Qi gong-a, koje uravnotežuje naše hormone, podstiče odmor i oporavak i pomaže nam da bolje funkcionišemo je mnogo bolji izbor.

Kad naučiš da slušaš svoje telo, kada znaš kada mu je to potrebno više odmora i skupljanja energije, a kada je puno energije i spremno da je napornim vežbanjem troši (odnosno ulaže), i da ga svojim načinom života što više u drugoj situaciji držiš, tek onda možeš imati koristi od rigoroznog sistema treninga.